Goddard Nomad V

Goddard Nomad V
1992
painted steel, found objects
96”x108”x30”

Goddard Nomad V
1992
painted steel, found objects
96”x108”x30”